You are here: ผลิตภัณฑ์ พุก พุกเชื่อม

พุกเชื่อมตราซันโก

SANKO WELD ANCHOR (HAS-TYPE)

รายละเอียด

พุกเชื่อมสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายทั้งในการติดตั้งและซ่อมแซม

การใช้งาน

งาานติดตั้งประตูเหล็ก

งานเชื่อมเหล็ก